logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Omakotitalon purkaminen

31.10.2022, Aihe: Remontointi

Omakotitalon purkaminen ja purkukustannukset

omakotitalon-purkaminen

Omakotitalon purkaminen tulee yleensä harkittavaksi, kun sen rakenteet ovat pahoin vaurioituneet tai ne ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Purkamista harkitaan myös silloin, kun syystä tai toisesta omakotitalon korjaaminen tulee yhtä kalliiksi kuin uuden rakentaminen.

Idyllinen mummon mökki tai lapsuudenkoti herättää vuosikymmenten jälkeen mukavia muistoja aurinkoisista kesäpäivistä puutarhassa mansikoita napostelle. Näistä on kuitenkin kulunut vuosikymmeniä aikaa ja vanhalle omakotitalolle pitäisi tehdä jotain. Pitäisikö se kunnostaa vastaamaan nykyajan tarpeita, ja ottaisiko joku talon käyttöön vai pitäisikö se purkaa?

Mielessä pyörii monenlaisia kysymyksiä; Miten omakotitalo puretaan, kuka sen tekee tai voisiko sen tehdä itse, tarvitaanko purkamiseen lupa, mitä pitäisi huomioida, entä paljonko purkaminen maksaa?

Näin omakotitalon purkaminen onnistuu

Omakotitalon purkaminen onnistuu ja siihen liittyviä epävarmuuksiakin voi hälventää sekä turvata onnistumisensa, kun huomioit tunnetut muuttujat ja kokeneiden rakentajien sekä ammattilaisten tietotaidon. Käyttämällä aikaa selvitystyöhön, suunnitteluun ja perusteltujen valintojen tekemiseen ollaan jo pitkällä omakotitalon purkuhankkeessa.

Kerromme tässä artikkelissamme keskeiset omakotitalon purkamisen yksityiskohdat, tarjoamme lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Lue lisää ja selkiytä kokonaiskuvaa aiheesta omakotitalon purkaminen ja purkukustannukset. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan.

Onko purkamiselle vaihtoehtoja?

Omakotitalon purkaminen tulee harkittavaksi, kun vanhan omakotitalon rakenteet ovat pahoin vaurioituneet tai ne ovat teknisen käyttöikänsä päässä tai omakotitalon korjaamisesta tulee lähes yhtä kallis projekti kuin uuden rakentamisesta.

Vanhan omakotitalon purkaminen voi tulla kyseeseen myös harvaan asutuilla taantuvilla aluilla, jos talo ei ole enää asuinkäytössä eikä sille löydy ostajaa tai vuokralaista.

Remonttitarpeen Katsastus antaa tietoa omakotitalon remontin kustannuksista ja arvion remontin kannattavuudesta tai vaihtoehtoisesti kiinteistön purkusuosituksesta.

Milloin tarvitaan purkulupa

Asemakaava-alueella sijaitsevan omakotitalon tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkuilmoitus riittää silloin, kun rakennus sijaitsee kaavan ulkopuolella tai kun kyseessä on talousrakennus tai muu vähäinen rakennus. Purkulupaa ei tarvita silloin, kun purettavan rakennuksen paikalle on myönnetty rakennuslupa tai lainmukainen katu/tiesuunnitelma edellyttää sen purkamista. 

Vaikka purkulupaa ei alueella vaadittaisi, tulee purkutyöstä kuitenkin ilmoittaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisille 30 päivää ennen rakennuksen purkamista. Joissakin kunnissa ilmoitusta ei vaadita. Vaihtelevista käytännöistä johtuen ota selvää kuntakohtaisista menettelyistä ennen purkutoimenpiteiden aloittamista. 

Rakennusjätteet ja rakennusjäteselvitys

Omakotitalon purkamisen purkulupahakemuksen liitteeksi tulee liittää rakennusjäteselvitys, jossa arvioidaan syntyvän jätteen määrä jakeittain. Lisäksi siinä selvitetään rakennuksen mahdollisesti sisältämät vaaralliset jätteet ja maaperän tila, mikäli on olemassa viitteitä siitä, että maaperä voi olla pilaantunut.

Purettavaan omakotitaloon voidaan tehdä purkukartoitus, josta saatavan raportin avulla luodaan hyvät edellytykset purkumateriaalien tarkoituksenmukaiselle hyödyntämiselle, ympäristö- ja terveysriskien välttämiselle ja laadukkaalle purkuprosessille. Omakotitalon purkukartoituksen tietoja voidaan hyödyntää purkulupahakemuksen liitteeksi tulevan rakennusjäteselvityksen laatimisessa.

Omakotitalon purkukartoituksessa mm.:

 • arvioidaan purettavan omakotitalon tavanomaisten jätteiden määrä
 • arvioidaan uudelleen käytettävien materiaalien määrä
 • annetaan suositus purkumenetelmästä
 • eritellään rakenteissa olevat vaaralliset aineet, niiden määrä ja sijainti
 • annetaan ohjeita vaarallisten aineiden käsittelystä
 • annetaan suosituksia mahdollisista lisätutkimuksista

Purkukartoituksesta löydät lisätietoa Ympäristöhallinnon verkkosivuilta .

Selvitä terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen

Omakotitaloa purettaessa terveydelle vaarallisten aineiden purku on jätettävä ammattilaisten työksi.

Lakisääteisesti kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin kiinteistöihin on tehtävä asbestikartoitus ennen varsinaisten purkutöiden aloittamista, koska asbestia purettaessa syntyvä pöly on terveydelle vaarallista ja se vaatii erityishuomiota.

Asbestikartoituksessa selvitetään sisältävätkö purettavat materiaalit asbestia. Jos kartoituksessa löytyy asbestia joistain pinnoista tai rakenteista, ne täytyy poistaa asbestipurkuna. Asbestipurusta löydä lisää tietoa blogistamme Asbesti ja vanhan omakotitalon rakenteiden purku .

Asbestin lisäksi vanhassa omakotitalossa voi esiintyä muitakin terveydelle vaarallisia aineita, joiden purku ja käsittely tulee jättää ammattilaisille. Tällaisia aineita ovat muun muassa kreosootti, kivihiiliterva, bitumi ja öljysäiliöt.

Kivihiilitervaa ja bitumia on voitu käyttää rakenteissa, joissa on vaadittu kosteuseristystä. Esimerkiksi omakotitalojen kivijaloissa, kellareiden seinä- ja lattiarakenteissa sekä muuratuissa seinissä.

Kreosoottia on tyypillisesti käytetty puumateriaaleissa, joiden on täytynyt kestää kosteutta. Tyypillisimmin kreosoottia on käytetty sähkö- ja puhelinpylväissä sekä ratapölkyissä. Omakotitaloissa kreosootilla kyllästettyjä alaohjauspuita on voitu käyttää kivijalan päällä.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksia tekevät sertifioidut asiantuntijat. Sertifioiduista asiantuntijoista löytyy luettelo Eurofins Expert Services Oy:n verkkosivuilta. Asiantuntijat työskentelevät yleensä haitta-ainekartoituksia tekevien yrityksien palveluksessa tai toimivat itsenäisinä yrittäjinä.

Lajittele rakennusjätteet

Jätelain mukaan purkutöissä on pyrittävä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lajitellut jätejakeet on toimitettava asianmukaisiin käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin.

Omakotitalon lajittelevassa purussa materiaalit käsitellään erikseen. Hyödynnettävät jätelajit on pidettävä erillään muista ja lajiteltava omille lavoillee. Tarvitaan lavat mm. seuraaville:

 • betoni-, tiili-, ja kipsijätteet
 • kyllästämättömät puujätteet
 • kyllästetty puujäte
 • metallijätteet
 • maa-aines- ja kiviainesjätteet
 • muut jätteet

Jätelain 15 §:n mukaan erilliskeräysvelvollisuudesta voidaan poiketa, joidenkin edellytysten täyttyessä . Esimerkiksi, jos erilliskeräys ei johda parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen, kun otetaan huomioon jätteen jätehuollon kokonaisvaikutukset ympäristöön.

Mikäli purettavassa omakotitalossa on esimerkiksi uudehkot ikkunat, jotka voisi kierrättää tai vaikkapa myydä, niiden myyminen jää kiinteistön omistajille. Ikkunat on purettava käsin purkuna, jotta ne säilyvät ehjinä.

Omakotitalon purkaminen

Omakotitalon purkaminen käy helpoiten tilaamalla työ rakennusten purkamiseen erikoistuneelta yritykseltä.

Tarjouksen tekemiseen tarvittavat tiedot ovat yleensä seuraavat:

 • rakennusten määrä koko ja yhteenlaskettu pinta-ala
 • onko talossa kellari
 • mahdolliset vaaralliset aineet ja öljysäiliöt
 • soveltuvat työtavat ja tarvittavat aputoimet
 • rakennusosien kierrätysmahdollisuudet ja jätteenkäsittely
 • tarvitaanko haitta-ainekartoitus ja kuka tekee sen
 • kuka hakee purkuluvan

Ennen purkutyötä omakotitalo tyhjennetään irtaimesta. Kaikki hyödynnettävä materiaali kannattaa kierrättää, jos mahdollista.

Itse purkutyö suoritetaan lajittelevana purkuna. Lajitteleva purku on työmenetelmä, jossa rakennuksen osat ja materiaalit puretaan ennalta suunnitellussa järjestyksessä niiden laatu säilyttäen, jolloin uusiokäyttö on mahdollista.

 • Metallit erilleen: Eri metallit ja raudat irrotetaan ja lajitellaan. Näihin materiaaleihin kuuluvat muun muassa rännit, tikapuut, vesi- ja metalliputket, säiliöt ja kattopellit.
 • Sisäpurku: Sisustuslevyt ja erilaiset pintamateriaalit (parketit, laminaatit kipsilevyt ja muovimatot ym.) sekä esimerkiksi sähkötarvikeromut (johdot ja -rasiat jne.) irrotetaan, tarvittaessa myös haitta-ainepurku.
 • Kattorakenteiden purku: Tiilet ja pelti kerätään erikseen. Hyväkuntoiset kattotuolit kannattaa kierrättää. Ehjät savitiilet ovat haluttuja, joten myös ne kannattaa kierrättää.
 • Eristemateriaalien irrotus: Eristeet poistetaan ja säilytetään kuivassa tilassa ennen jäteasemalle viemistä. Kastuessaan eristeet painavat ja siis myös maksavat enemmän. Puhallusvilla ja sahanpuru voidaan ottaa talteen imulaitteella.
 • Lopuksi puretaan runkorakenteet ja perustukset.

Paljonko omakotitalon purkaminen maksaa?

Pyysimme kolmelta eri puolilla Suomea kotipaikkaa pitävältä mutta useamman maakunnan alueella toimivalta omakotitalon purku-urakoitsijalta hinta-arviota puhelimessa annettujen tietojen perusteella esimerkkikohteena käytetyn omakotitalon purkuhinnasta.

Omakotitalosta annettiin seuraavat tiedot:

 • rakennettu 1970-luvun alkuvuosina
 • purettavana aikakautensa tyypillinen kiinteistö, jossa on 100 asuinneliötä. Taloon on kytketty autotalli, varasto ja pannuhuone, joiden pinta-ala on 40 neliömetriä. Yhteensä purettavan kiinteistön pinta-ala on 140 neliömetriä
 • puurunkoinen, yksikerroksinen. Ei jälkikäteen tehtyä lisäeristystä.
 • julkisivuverhouksena mineriittilevy (asbestipurkutyö)
 • kattokaltevuus 1:5, katemateriaali: pelti
 • maanvarainen betonilaatta ja betonivalumatalaperustukset (anturat ja sokkeli)
 • maahan upotettu öljysäiliö
 • kuljetusmatka kierrätyspaikkaan 100 km

Omakotitalosta annetut purkamisen, asbestipurkutyön ja purkujätteen kuljetusten hinta-arviot liikkuivat 15 000–25 000 euron välillä. Kalleimman hinta-arvion antoi Etelä-Suomen alueella toimiva yritys.

Omakotitalon purkamisen hintaan vaikuttavat aiemmin mainitut urakoitsijan purkutarjouksen tekemiseen tarvittavat tiedot kohteesta. Lisäksi hintaan vaikuttaa kuljetusmatka purkukohteesta materiaalien käsittely- ja kierrätyspaikkoihin.

Tarjoushintoihin vaikuttaa myös purku-urakoitsijoiden työ- ja kilpailutilanne. Syksyllä ja talvella omakotitalon purkamisen hinta voi olla muutamia tuhansia euroja halvempi kuin kesällä kiireiseen aikaan.

Mikäli mahdollista, omakotitalon purku-urakasta kannattaa pyytää tarjous useammalta toimijalta. Myös referenssien pyytäminen ja selvittäminen urakoitsijoiden toteuttamista omakotitalon purkukohteista kannattaa selvittää ennen purku-urakasta sopimista. 

Omakotitalon purkaminen sujuu yleensä 3–5 päivässä.

Neuvoja ja ohjeita saat lisää liittymällä PRKK:n jäseneksi. Me autamme ja tuemme hankeesi onnistumista.

Liity PRKK:n jäseneksi

Tai miksi et osallistuisi ilmaiseen koulutukseen!

Katso tulevat koulutuksemme

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti