logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Valvojan tehtävät omakotityömaalla

10.10.2022, Aihe: Rakentaminen

valvojan-tehtavat

Valvojan tehtävät omakotitalon rakennushankkeessa eivät tule aina heti ensimmäisenä mieleen, kun kodin rakentamista suunnitellaan. Eikö vastaava mestari riitä? Entä valmistalopakettien kohdalla, eikö omavalvontakaan riitä? Mitä siinä edes tarvitsee valvoa, ja miksi ihmeessä muka pitäisi palkata vielä yksi asiantuntija mukaan jo entuudestaan kalliiseen hankkeeseen?

Lue tämä artikkeli ja opit tuntemaan rakennustyön valvojan tehtävät ja valvonnan merkityksen työmaalla. Saat työkalupakkiisi myös lisätiedon lähteitä, ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaista neuvontaa sekä tukea. – PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan!

Kuka valvoo puolueettomasti rakennushankettasi?

Omakotitalon rakentaminen voi tuntua helpolta hommalta, kun tarjolla on erilaisilla muuttovalmis-, likivalmis- ja puoliksi valmiiksi tehtyjä talopakettitoimituksia. Pakettien markkinointi lupaa, ettei itse tarvitse puuttua koko hommaan. Sen kun ajaa muuttokuorman kanssa uuteen kotiin sovittuna päivänä ja kahvitkin odottavat keittiössä. Valvoja ja valvojan tehtävät tuntuvat tosiaan tästä näkökulmasta melko turhilta.

Niin, mutta! – Mistä sitten syntyvät iltapäivälehtien kirkuvat lööpit myöhästyneistä talopakettitoimitusten rakennusaikatauluista, kelvottomasta työjäljestä ja kylpyhuoneesta olohuoneen parketille valuvista pesuvesistä?

Pitäisikö kuitenkin itse jotenkin varmistaa ennen muuttopäivää, miten oma satojatuhansia euroja vaativa omakotitalon rakennushanke on kaikilta osin sujunut ja kuinka laadukas on sen lopputulos?

Epävarmuutta lopputuloksen laadukkuudesta voi hälventää ja turvata onnistumisensa, kun huomioi tunnetut muuttujat ja kokeneiden rakentajien sekä ammattilaisten tietotaidon. Käyttämällä aikaa selvitystyöhön, suunnitteluun ja perusteltujen valintojen tekemiseen ollaan jo puolivälissä onnistunutta rakennushanketta. Mutta vasta puolivälissä!

Omakotitalon rakentajille on tarjolla runsaasti erilaista tietoa. Laadukkaan lopputuloksen saavuttaminen edellyttää rakennuttajalta tai hänen edustajaltaan rakennustyön systemaattista valvontaa. Valvojan tehtävät tulee myös tuntea, jotta hankekokonaisuus saadaan hyvin organisoitua.

Valvojan tehtävät ja valvonta tutuksi – keskeinen asia rakennushankkeessa!

Omakotitalon rakentamista suunnitteleva huomaa varsin nopeasti, että lakisääteisesti hankkeeseen pitää olla nimetty vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari . Harvemmin rakentaja kuitenkin törmää rakennusvalvojaan tai miettii edes valvojan tarvetta tai sen merkitystä rakennushankkeessaan.

Itse palkatulle vastaavalle työnjohtajallehan voidaan antaa myös valvojan tehtävät. Tällöin työnjohtajan työmäärä ja palkkion suuruus toki kasvaa. Valvojan tehtävänä on varmistaa rakennustyön toteutuminen laadukkaasti suunnitelmien ja tehtyjen urakkasopimusten mukaan. Urakoitsijan suorittama omavalvonta ei taas ole tilaajan edun mukaista.

Rakennusvirheiden korjaaminen on huomattavasti helpompaa toteuttaa heti, kun ne havaitaan. Myöhemmin havaitut virheet sen sijaan johtavat yleensä purkutöihin ja uudelleen rakentamiseen. Joissain tapauksissa myös lisäkustannuksiin ja jopa rakennushankkeen viivästymiseen.

Hyvää tietoa rakentamisen laadun varmistamisesta löydät Pientalon laatuoppaasta .

Miten rakennustyön valvoja toimii?

Rakennustyön valvonta sisältää teknisen, taloudellisen ja ajallisen valvonnan työmaalla.

Valvonta-aineistot sisältävät:

 • tehdyt suunnitelmat
 • työselitykset
 • urakkasopimukset
 • muut hankkeen aikana syntyneet asiakirjat

1. Tekninen valvonta

Tekninen valvonta kohdistuu kaikkeen urakoitsijan toimintaan työmaalla. Työmaavalvonnan kaikilla osa-alueilla hyvä valvoja pyrkii mahdollisimman kattavaan ja ennakoivaan toimintaan rakennuttajan ja tulevan asukkaan edun varmistamiseksi.

Valvojan tehtävät sisältävät myös huolellisen perehtymisen urakka-asiakirjoihin, jotta hänelle muodostuu selvä käsitys halutusta työn lopputuloksesta. Lisäksi valvojan on suunniteltava valvontatyönsä tehokkaaksi ja taloudelliseksi.

Valvojan tulee myös ilmoittaa havainnoistaan ajoissa urakoitsijalle virheiden minimoimiseksi.

Valvojan tehtävät, yleiset tehtävät

 • toimii yhdyshenkilönä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä
 • hankkii rakennustyön suorituksen kannalta tarpeelliset tiedot ja päätökset eri tahoilta
 • tarkistaa käytettävien suunnitelma-asiakirjojen sopimuksenmukaisuuden 
 • osallistuu rakentamista koskeviin kokouksiin ja neuvotteluihin ja osaltaan valmistelee niissä käsiteltävät asiat sekä varmistaa tehtyjen päätösten toteutumisen
 • kiinnittää huomiota palo- ja työturvallisuuteen sekä työmaan yleiseen turvallisuuteen
 • tekee muutosesityksiä rakennuttajalle, mikäli ne ovat perusteltuja paremman lopputuloksen tai kustannusten kannalta

2. Ajallinen valvonta

Ajallisella valvonnalla valvoja varmistaa, että rakentaminen edistyy ja valmistuu sovitussa ajassa. Ajalliseen valvontaan kuuluu urakoitsijoiden laatimien aikataulujen toteutumisen seuranta.

Rakennuttajan toimenpiteiden ja hankintojen täsmentäminen toteutusaikatauluun on tärkeää ja niiden toteutumisesta huolehtiminen kuuluu valvojan tehtäviin.

Kaikkien töiden oikea-aikaisen suorittamisen seuranta kuuluu myös ajalliseen valvontaan.

3. Tekninen ja laadunvalvonta

Teknisellä valvonnalla ja laadunvalvonnalla rakennustyön valvoja varmistaa urakoitsijan rakennustyön suorittaminen teknisesti oikein ja suunnitelman mukaisesti, jotta kunnollinen lopputulos saavutetaan ja hyvä rakennustapa toteutuu.

Sopimuksen mukaista toteutusta valvotaan laadunvalvonnalla ja erikseen pidettävillä katselmuksilla. Tekninen ja laadullinen valvonta sisältävät myös merkittävien työvaiheiden aloituskatselmukset.

Valvojan tehtävät sisältävät myös:

 • työsuoritusten varmistaminen siten, että tulos vastaa teknisesti ja laadullisesti urakkasopimusta
 • työmenetelmien, työolosuhteiden ja hyvän rakentamistavan varmistaminen
 •  urakoitsijoiden työnjohtajien pätevyyden arviointi ja heidän tehtäviinsä perehtymisen seuranta
 • käytettävien materiaalien suunnitelmanmukaisuuden ja laadun tarkastaminen 
 • tavarantoimittajien ja -valmistajien asennus- ja työohjeiden noudattamisen seuranta
 • urakoitsijoiden ja toimittajien laatimien piirustusten vastaanotto, tarkastus ja sopimuksenmukaisten jatkotoimenpiteiden seuranta 
 • eri työvaiheiden tarkoituksenmukaisen suoritusjärjestyksen seuranta 
 • työtuloksen vastaanottokelpoisuuden määrittäminen ennakkokatselmuksin

Rakennustyötä koskevat huomautukset valvoja antaa urakoitsijan työnjohdolle.

Valvojan tehtävät eivät sisällä johtamistyötä urakoitsijan puolesta. Valvojan on viivytyksettä käytettävä myös valtuuksiaan ja harkintavaltaansa virheellisen työn estämiseksi.

Valvojan pitää rakennuttajan tietoisena sekä työmaan edistymisestä että muista merkityksellisistä tapahtumista. Rakennuttajan palkkaama valvoja ja hänen tekemänsä työ ei vapauta urakoitsijaa virheellisen työn vastuusta.

Muistathan, että kaikki sopimukset on tehtävä kirjallisesti. PRKK:n verkkokaupasta ja extranet-sivuilta löydät Sopimusoppaan ja sopimuslomakkeita .

4. Taloudellinen valvonta

Taloudellisella valvonnalla valvoja varmistaa, että laskut ovat perusteeltaan sopimuksen mukaisia ja tilattavat työt ovat oikein sekä kohtuudenmukaisesti hinnoiteltuja.

Taloudelliseen valvontaan kuuluvat mm. seuraavat työt: 

 • maksuerien maksukelpoisuuden tarkastaminen sekä maksukertymän seuranta 
 • lisä- ja muutostyötarjousten ja niistä tehtyjen sopimusten sisällön, määrien ja hintojen tarkastus
 • urakoiden valmistuttua valvoja käy läpi taloudellisen loppuselvityksen

5. Dokumentointi

Dokumentoinnin tarkoituksena on asioiden kirjaaminen ja tallentaminen myöhempää käyttöä varten.

Dokumentointiin kuuluu: 

 • virhe- ja puuteluetteloiden laatiminen tarkastuksissa
 • työmaatilanteen merkitseminen aikatauluun, päiväkirjaan tai muuhun asiakirjaan
 • tärkeistä rakennusvaiheista kokeiden, näytteiden ja kuvien ottaminen 
 • rakennuttajalle luovutettavien asiakirjojen vastaanottaminen, tarkastus ja niiden edelleen luovuttaminen työn valmistuttua rakennuttajan määräämällä tavalla 
 • valvonnan kannalta olennaisten tietojen ja tapahtumien merkitseminen muistiin

6. Maanrakennustöiden valvontatoimenpiteet

Valvojan tehtävät sisältävät myös louhintatöissä kiinteistökatselmuksiin osallistumisen. Hän valvoo lisäksi, että työlle on nimetty johtaja, ja mahdollisia räjäytystöitä suorittavilla panostajilla on vaaditut pätevyystodistukset.

Pois viedyn maa-aineksen tilalle tuotavan maa-ainesmateriaalin laadun varmistaminen on yksi valvojan tehtävistä.

Perustamisen onnistumiseksi suunnitelmissa osoitetun maaperän pohjaolosuhteita tulee verrata todellisiin olosuhteisiin. Perustamisen erikoisolosuhteista urakoitsijat tekevät dokumentit, erikoistyön seuranta ja paalutus-, tiivistys- yms. pöytäkirjojen tarkastaminen kuuluvat valvojalle. 

7. LVIS-töiden valvonta

LVIS-töiden yleisvalvonnan hoitamisen lisäksi valvojan tehtäviin kuuluu asennustapojen, toimintakokeiden, koekäytön sekä säätö- ja mittaustöiden seuranta.

Lisäksi tehtäviin kuuluu käytönopastuksen toteutumisen ja sen ymmärtämisen varmistaminen. Merkittävä kokonaisuus on sopimuksen mukaisten mittaus- ja luovutusasiakirjojen tarkastaminen.

8. Vastaanottotarkastus

Valvoja järjestää urakoitsijan pyynnöstä vastaanottotarkastuksen ja laatii siitä pöytäkirjan sekä virhe- ja puuteluettelon. Vastaanottotarkastuksessa todetaan, vastaako työtulos sopimusta. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan myös takuuaikojen alkamis- ja päättymisajat.

Rakentamisen vaihe päättyy vastaanottoon. Valvojan tehtävät sisältävät: jälkitarkastuksen, taloudellisen loppuselvityksen ja takuuajan tarkastusten järjestämisen sekä pitämisen.

9. Muut valvontatoimenpiteet

Valvojalle kuuluu työmaakokousten, katselmusten ja tarkastusten sihteerintehtävien hoitaminen sekä vastaanotto-, vuositakuu- ja jälkitarkastuksiin osallistuminen.

Valvoja voi antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsijoille sopimusasiakirjojen selventämistä koskevia ja työn suoritukseen liittyviä ohjeita. Antamansa ohjeet, luvat tai määräykset ja muut rakentamiseen liittyvät merkittävät seikat valvoja antaa kirjallisesti esimerkiksi merkinnällä rakentajan työmaapäiväkirjaan. 

Mistä valvojan löytää?

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n eri paikkakunnilla toimivien paikallisyhdistysten yhteyshenkilöillä on tietoa paikkakunnalla toimivista rakennusmestareista ja rakennusinsinööreistä, jotka ovat käytettävissä myös omakotityömaan valvojiksi.

Vastaavan mestarin ja valvojan hintahaitari on suuri. Hinta riippuu myös sovitusta työmäärästä ja omakotitalon rakennustavasta. Arvioidaan, että paikalla rakennettavan omakotitalon rakennushanke vaatii vähintään 150 valvontatuntia. Tyypillisesti myös valvonnan suorittavan vastaavan mestarin palkkiopyyntö liikkuu 12 000–18 000 euron paikkeilla.

Rakennustyön valvojan tehtävät voivat kuitenkin helposti auttaa säästämään hankkeessa suuriakin summia turvaamalla laadun – ehkäisemällä virheiden jäämisen rakenteiden sisään, puuttumalla sovitun vastaisiin rakennustapoihin tai materiaaleihin ja esimerkiksi ehkäisemällä turhia onnettomuuksia sekä viiveitä työmaalla.

Katso ilmaiset koulutuksemme. Tervetuloa mukaan!

PRKK:n jäsenpalvelut:

 • neuvonta
 • lakimiespalvelu
 • oppaat ja ohjeet

Liity PRKK:n jäseneksi!

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti