logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Vastaava työnjohtaja

29.11.2021, Aihe: Rakentaminen

Vastaava työnjohtaja omakotityömaalla – mitä tehtäviin kuuluu

vastaava-mestari

Vastaava työnjohtaja? – Omakotitaloa rakentamaan ryhtyvälle selviää yleensä jo hankkeen varhaisessa vaiheessa, että omakotitalotyömaalla tarvitaan ehdottomasti vastaava työnjohtaja / mestari. Ensimmäinen ongelma on löytää tähän tehtävään sopiva henkilö. Seuraavaksi mietitään, mistä sellaisen saisi. Entä mikäköhän olisi sopiva korvaus tällaisesta valvontatyöstä? Riittäisiköhän siihen mahdollisesti pelkkä saunailta?!

Vastaavan työnjohtajan tehtävänkuvakaan ei välttämättä ole selvä. Voidaan kuvitella, että vastaava työnjohtaja hoitaa kaiken työmaalla tarvittavan: valvonnan, laadun tarkkailun, urakoitsijoiden ohjeistamisen, työmaajärjestelyt ja projektin johtamisen. Kaiken alusta loppuun.

Avaimet käteen ja Muuttovalmistalo -ratkaisua harkitsevat perheet voivat kokea vastaavan työnjohtajan vain rakennusvalvontaviranomaisten vaatimaksi pakkopullaksi, jolla ei ole tällaisella omakotityömaalla mitään käytännön merkitystä.

Selvitä ensin vastaavan työnjohtajan tarjoamat palvelut ja valitse niistä kokonaisuus, joka sopii tarpeisiisi.

Näillä tiedoilla pääset pitkälle

Hyvin tehtävänsä hoitaneen vastaavan työnjohtajan tai vastaavan mestarin roolin merkitys on selvinnyt monelle omakotirakentajalle vasta rakennushankkeen aikana. Siksi vastaavan mestarin valinta kannattaa tehdä huolella. Vastaava työnjohtaja ei ole pelkkä nimi sopimuspaperissa. Hänestä voi saada oman luottohenkilön rakennushankkeeseen.

Mitä kaikkea kuuluu vastaavan työnjohtaja tehtäviin ja minkä muiden asioiden hoitamisesta hänen kanssaan voi sopia sekä mistä hyvän vastaavan työnjohtajan voi löytää.

Kerromme tässä artikkelissa sinulle vastaavan työnjohtajan lakisääteisistä tehtävistä ja annamme vinkkejä muista mahdollisesti tehtävistä, työturvallisuusvastuusta omakotityömaalla ja rakennusvalvonnan roolista. Lisäksi tarjoamme lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Lue lisää ja selkiytä kokonaiskuvaa aiheesta vastaava työnjohtaja omakotityömaalla. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan.

Vastaavan työnjohtajan lakisääteiset tehtävät

Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä – olipa se uudisrakentamista tai peruskorjaamista – on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja on hyväksytettävä kunnan rakennusvalvonnassa.

Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehtii, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säädösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että:

  • viranomaiskatselmukset pyydetään ajoissa
  • tarkastukset ja toimenpiteet tehdään asianmukaisessa työvaiheessa
  • rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt pääpiirustukset, tarvittavat erityissuunnitelmat, rakennustyön tarkastusasiakirja ja muut asiakirjat
  • tarvittavat selvitykset rakennushankkeen riskillisistä̈ vaiheista ja haitallisista vaikutuksista on tehty
  • ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin rakennustyön riskien ja haittojen välttämiseksi
  • rakennustyön aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta
  • rakennustyössä on rakennustyön vaativuuden edellyttämä eritysalan työnjohtaja, joka hoitaa hänelle säädetyt tehtävänsä
  • korjaus- ja muutostyön laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla rakennustyön aikana huolehtii rakenteita avattaessa ja purettaessa ilmi tulleiden seikkojen huomioon ottamisesta rakennustyössä

Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuut on esitelty mm. Hannu Mäki-Pantin opinnäytetyössä .

Jos vastaava työnjohtaja on urakoitsijan palkkaama henkilö̈, on tärkeätä̈ valita kohteeseen erillinen valvoja hoitamaan rakennuttajan edunvalvontaa. Valvojan työvälineitä̈ ovat kirjalliset, tarkat sopimukset, aikataulu ja suunnitelmat, joihin on kirjattu esimerkiksi urakoitsijan työn laatuun liittyvät määritykset.

Muut tehtävät, joista voidaan sopia

Lakisääteisten tehtävien lisäksi vastaavan työnjohtajan tehtäviksi voidaan sopia vaikkapa pääsuunnittelijan tehtävästä, avustamisesta rakennusluvan hankinnassa, urakoitsijoiden hankinnasta ja urakkasopimusten tekemisestä sekä muista rakennushankkeen käynnistämiseen liittyvistä asioista.

Lisäksi hänen kanssa voidaan sopia työmaan kosteuden hallintaan liittyvistä tehtävistä ja rakentamisen laadun valvonta sekä työmaaturvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin voidaan sopia myös valvojan tehtävä, jolloin hän vastaa rakennustyön suorittamisen valvonnasta ja suunnitteluasiakirjojen mukaisen lopputuloksen ja laatutason saavuttamisesta.

Luonnollisesti lisätehtävät nostavat vastaavalle työnjohtajalle maksettavan palkkion suuruutta, mikäli hän suostuu näihin lisätöihin. Vastaavan työnjohtajan kanssa voidaan tehdä sopimus pelkistä pakollisista tehtävistä tai niitä voidaan laajentaa huomattavasti. Jotta tehtäväkuva olisi molemmille osapuolille selvä, tee aina vastaan työnjohtajan kanssa sopimus kirjallisesti .

PRKK:n jäsenet saavat nämä edellä mainitut oppaat jäsenetuna ilmaiseksi muiden oppaiden ja ohjeiden lisäksi extranet-sivuilta. PRKK:n Rakentajajäsenyyteen kuuluvat myös puhelinneuvonta ja lakimiespalvelu.

LIITY NYT JÄSENEKSI

Milloin vastaavan työnjohtajan pesti alkaa ja päättyy?

Vastaavan työnjohtajan vastuu alkaa siitä, kun ilmoitus vastaavana työnjohtajana toimimisesta hankkeessa on tehty rakennusvalvontaviranomaiselle tai rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt vastaavan työnjohtajan hakemuksen silloin, kun ei olla ilmoittamisen piirissä.

Vastuu päättyy viimeistään kohteen lopputarkastukseen tai siihen, kun hankkeeseen on nimetty yllä mainitulla tavalla uusi vastaava työnjohtaja tai kun vastaava työnjohtaja on pyytänyt kirjallisesti vapautusta tehtävistään.

Vastaavan työnjohtajan rakennuslainsäädäntöön perustuvat velvollisuudet ja vastuut rajoittuvat siihen, mitä rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla on säädetty tai määrätty.

Työturvallisuusvastuu omakotityömaalla

Työsuojelusta vastaa työnantaja työsuojelulainsäädännön mukaisesti. Urakoitsijan palveluksessa oleva vastaava työnjohtaja on yleensä työnantajan edustaja työpaikalla, tällöin hän huolehtii työturvallisuudesta. Rakennuttajan palkkaama vastaava työnjohtaja hoitaa tehtäväänsä tavallisesti käyntivalvonnan periaatteella, jolloin hänellä on vastuu työsuojelun koordinoinnista.

Jokainen urakoitsija vastaa työsuojelusta omalla urakka-alueellaan. Rakennuttaja ja vastaava työnjohtaja sopivat keskenään työsuojelukierrosten järjestämisestä. Tehtäväjako rakennuttajan, vastaavan työnjohtajan ja urakoitsijan välillä on syytä sopia kirjallisesti. Työsuojelusta säädettyjä lakeja ei voida ohittaa sopimuksilla.

Rakennustyömaiden yleisimmät tapaturmat liittyvät putoamisiin, joten esimerkiksi tarvittavien suojakaiteiden hankinta ja rakentaminen on parasta sopia urakoiden valmisteluvaiheessa.

Rakennusvalvonnan rooli

Rakennusvalvonta vastaa omakotityömaalla rakennuslain mukaisesta hyväksymis- ja tarkastustoiminnasta. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakentamista rakennuslupaan liittyvien asiakirjojen avulla rakennusvaiheen aikaisilla katselmuksilla sekä valmiin rakennuksen käyttöä ja hoitoa valvomalla.

Omakotitalon rakentajan on tärkeätä tiedostaa, että viranomaisvalvonta ei koskaan poista omaehtoisen valvonnan tarvetta työmaalla.

Mistä löytyy vastaava työjohtaja?

Rakennuspaikkakunnallasi toimivista vastaavista työnjohtajista saat tietoa esimerkiksi tutuiltasi, jotka ovat juuri rakentaneet. Lisäksi saat heiltä tietoa, kuinka henkilö suoriutui tehtävästään.

Kunnan rakennusvalvontavirastossa on myös tietoa henkilöistä, joilla on jo kunnan rakennusvalvontaviranomaisten hyväksyntä vastaavaksi työnjohtajaksi.

Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry:n alueyhdistykset, joita toimii suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa, ovat myös oivallinen paikka kysellä sopivia henkilöitä omaan rakennusprojektiin. Yhdistysten yhteystiedot löydät täältä .

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti