logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Oman talon rakentaminen – tunne onnistumisen eväät

18.10.2021, Aihe: Rakentaminen

oman talon rakentaminen, tunne muuttujat

Oman talon rakentaminen voi herättää aloittelevassa rakentajassa sekä pakahduttavaa intoa ja tiedon tarvetta, pelkoja esimerkiksi omasta osaamisesta, kustannusten hallinnasta, lainan riittävyydestä sekä rakentamisen henkilöresursseista.

Mieleen voi tulla myös perheen arjen pyörittämisen jättäminen toisen harteille, talkooväen ja muonituksen järjestäminen – jaksaminen.

Oman talon rakentaminen toteutetaan useimmiten perinteisesti talkooapua mahdollisimman paljon hyödyntäen. Vähiten omaa työtä tarvitaan luonnollisesti, jos talo voidaan rakennuttaa täysin valmiiksi. Ääripäiden väliin jää runsaasti vaihtoehtoisia mahdollisuuksia.

Tunne rakentamisen muuttujat ja valitse omaan onnistumiseesi tarvittavat ratkaisut.

Näin oman talon rakentaminen onnistuu

Pelkoja ja epävarmuuksia voi hälventää ja turvata onnistumisensa, kun huomioi tunnetut muuttujat ja kokeneiden rakentajien sekä ammattilaisten tietotaidon. Vanha sanonta ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää tässäkin kohden paikkansa. Käyttämällä aikaa selvitystyöhön, suunnitteluun ja perusteltujen valintojen tekemiseen ollaan jo puolivälissä onnistunutta rakennushanketta.

Omakotitalon rakentajille on tarjolla paljon tietoa. Siitä on suorastaan runsauden pula. Kerromme tässä artikkelissamme sinulle keskeiset rakentamisen yksityiskohdat, tarjoamme lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja sekä tukea.

Lue lisää ja selkiytä kokonaiskuvaa aiheesta oman talon rakentaminen. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan. 

TUTUSTU PRKK:N JÄSENYYTEEN

Monenkirjava nimikkeistö tutuksi

Talopaketti toimitusten nimikkeistö on kirjava. Pientaloteollisuus ry on luonut talopakettien toimitussisältöjen laajuutta kuvaavia termejä , joita sen jäsenyritykset voivat käyttää tai viitata niihin, mikäli sisältö poikkeaa näistä.

Talopakettitoimituksen laajuutta harkittaessa rakennuttajalle jää ratkaistavaksi, minkä verran haluaa ja ehtii osallistua talon rakentamiseen. On kyse myös osaamisesta.

Omatoimirakentaja saa helposti uppoamaan rakennustöihin tuhansia tunteja, jos rakentamisen osaaminen on heikkoa ja kokemusta aiheessa puuttuu. Suunnitelmallisen työskentelyn sijaan projekti voi muuttua iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaksi puuhasteluksi.

TUTUSTU PRKK:N KOULUTUKSIIN OMAKOTIJÄSENILLE

Puu- vai kivitalo?

Omakotitalosta haaveiltaessa ja esisuunnittelu vaiheessa kaikille omakotitalon rakentajille ei ole itsestään selvää, halutaanko rakentaa puu- vai kivirunkoinen omakotitalo . Molemmissa runkovaihtoehdoissa on omat puolensa.

Puutalo elementeistä vai paikalla rakentaen

Oman talon rakentaminen puusta on helpointa toteuttaa valitsemalla tilaelementtiratkaisu. Talo valmistetaan ja sisustetaan lohkoina tehtaalla. Lohkot kuljetetaan rakennuspaikalle, jossa ne yhdistetään ja viimeistellään. Tilaelementtiratkaisuissa on omat rajoitukset talon koon ja rakenteiden sekä usein myös sisustusmateriaalien osalta. Tämän vuoksi ne eivät taivu kovin yksilöllisiin toiveisiin ja suunnitelmiin.

Yleisin puurunkoisen omakotitalon rakennustapa on suurelementeistä rakentaminen. Ulkoseinät tulevat talotehtaalta koko ulkoseinän pituisina elementteinä työmaalle, jossa ne yhdistetään.

Puurunkoisia omakotitaloja rakennetaan edelleen pitkästä puutavarasta. Osa työmaalla tulevasta puutavarasta voi olla valmiiksi määrämittaista, mutta siitä huolimatta ulkoseinien rakennus- ja pystytystyö tapahtuu omakotitalotyömaalla.

Kivitalo voidaan rakentaa monella tavalla

Kivirunkoisesta omakotitalosta haaveileva omakotirakentaja joutuu pohtimaan rakennusmateriaaleja. Nopeimmin ulkoseinät saadaan pystyyn, kun rakennusmateriaaliksi valitaan betonielementit. Valmiit elementit tulevat tehtaalta työmaalle, jossa ne pystytetään.

Tyypillisin kivirunkoisen talon rakennustapa on harkoista rakentaminen. Harkkoina voidaan käyttää eristettyjä betonivaluharkkoja ja kevytsoraharkkoja, kennotiiliharkkoa tai kevytbetoniharkkoa. Kivirunkoinen omakotitalo voidaan pystyttää myös EPS-eristeharkoista, jotka toimivat seinämuotteina. Ne raudoitetaan ja valetaan työmaalla. Myös betonivaluharkot vaativat betonivalun ja raudoituksen työmaalla.

Rakennuspaikan kaavamääräyksissä on yleensä määrätty talon julkisivumateriaali ja väri. Julkisivumateriaali voi olla puu tai kiviaines. Runkoratkaisua valitessasi muista, että puurunkoinen talo voidaan rapata tai tiiliverhoilla ja kivirunkoinen talo voidaan verhoilla laudoituksella.

Ammattilaisiakin tarvitaan

Oman talon rakentaminen vaatii oman työn lisäksi ammattilaisia, sillä työmaalla on aina luvanvaraisia töitä; Osa töistä vaatii myös erikoisosaamista. Tyypillisesti tällainen ammattilainen on mm. vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari. Hänen tehtävänään on varmistaa säädöksien ja määräysten noudattaminen sekä rakennushankkeen toteuttaminen myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Lämpö-, ilmastointi-, vesi- ja sähköasennustyöt ovat puolestaan luvanvaraisia töitä, joita kuka tahansa ei saa tehdä.

Mikäli halutaan, että omakotitalo suunnitellaan tontin olosuhteisiin parhaalla mahdollisella tavalla, ja tilojen halutaan täyttävän prikulleen omat toiveet, tarvitaan tähän arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan ammattitaitoa.

Omakotitalohankkeessa voidaan käyttää myös erikoissuunnittelijoiden apua esimerkiksi korkeiden huonetilojen, akustiikan, talon sisustuksen ja sisäpintojen värityksen suunnitteluun sekä pihan vihersuunnittelun tekemiseen.

Rakentamisen aikana rakennuttajan on oman edun nimissä huolehdittava rakennustyön valvonnasta. Näin voidaan varmistua, että rakennushanke etenee toivotulla tavalla. Valvonnasta voi sopia korvausta vastaan esimerkiksi itse palkkaamansa vastaavan mestarin kanssa.

Rakentamisen laatu

Omakotitalon laatuun vaikuttavia asioita ratkaistaan jo omakotitalon suunnitteluvaiheessa. Kun suunnitelmat ovat valmiina, näihin asioihin ei juurikaan voi vaikuttaa rakentamisen aikana.

Pientalon laatua voidaan arvioida asuttavuuden ja teknisen laadun osalta. Oulun rakennusvalvonta on tehnyt tähän helppokäyttöisen työkalun , jonka avulla voi testata omiin luonnossuunnitelmiin pohjautuvaa pientalon laatua. Testaaminen voi antaa ajattelemisen aihetta ja mahdollisuuden parantaa omien suunnitelmien ja kotinsa laatua.

Rakennusajan tyypillisiä ongelmia

PRKK:n tekemien tutkimuksien perusteella oman talon rakentaminen kohtaa samoja ongelmia vuodesta toiseen. Yleisin ongelma on rakentamisen aikataulun pitävyys. Tähän voi vaikuttaa moni asia. Epärealistinen rakentamisen aikataulu, rakennusmateriaalien saatavuus, urakoitsijoiden saatavuus tai kirjallisilla sopimuksilla ei ole varmistettu urakoitsijoiden työn valmistumisaikataulua.

Urakoista kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus. Siinä sovitaan hyväksyttyjen työsuoritusten mukaiset maksuerät, urakka-ajan takaraja ja viivästyskorvaus. Maksuerät eivät saa olla etupainotteisia. Kun sovittu osa urakasta on tehty ja hyväksytysti vastaanotettu, maksuerä on laskutus- ja maksatuskelpoinen.

PRKK on julkaissut näiden ongelmien välttämiseksi 24-sivuisen Pienrakentajan sopimusopas ja -lomakkeet -julkaisun.

TUTUSTU PIENRAKENTAJAN SOPIMUSOPAS JA -LOMAKKEET -JULKAISUUN

Urakoitsijat ja työn laatu

Yleisiä ovat myös erilaiset ongelmat urakoitsijoiden ja työmaalla työskentelevien ammattimiesten kanssa. Näitä aiheuttavat mm. urakkasuorituksen viivästyminen, työn laatu ja viimeistelyn jälki. Rakennustyön laatua arvioidaan Rakennustöiden Yleisten Laatuvaatimusten (RYL) pohjalta, josta selviää mm. rakennusosien eri laatuluokkien hyväksytyt mittatarkkuudet.

Urakkasopimukseen on kirjattava urakan valmistumisaika ja viivästyssakko. Mikäli nämä jäävät sopimatta, urakka-aika venyy lähes varmuudella. Lisäksi kiireessä tehty viimeistelytyön jälki ei yleensä vastaa haluttua lopputulosta.

Työn laatu on sopimusasia. Urakkasopimusta tehtäessä kannattaa sopia myös työn laadusta, mikäli viimeistelyn jäljen halutaan olevan erikoislaatuluokkaa. Lisäksi urakan suorittamista on valvottava vaihe vaiheelta, jotta mahdollisiin virheisiin tai puutteellisiin työsuorituksiin voidaan puuttua heti. Pientalon rakentamisen laatuopas antaa hyviä ohjeita kokonaisvaltaisen rakentamisen laadun varmistamiseen.

Omakotirakentaja on oman talonsa rakennuttaja. Rakennuttajan tehtäviin kuuluu rakentamisen valvonta, jolla varmistetaan rakentamisen laatu. Valvottavia asioita ovat mm. arkkitehtoninen valvonta (sisä- ja ja ulkotilat), työn jäljen ja rakennustarvikkeiden laadun sekä soveltuvuuden valvonta, kustannusseuranta, juridinen valvonta sekä aikatauluvalvonta. Pientalon rakennuttaminen -oppaaseen on koottu rakennuttajan tehtävät ja vastuut.

Oman talon rakentaminen ja kustannusten hallinta

Moni rakentaja törmää rahoituksen riittävyyteen. Lue esimerkiksi Oma raha -artikkeli rakennuskustannusten ylittämisestä

Aivan liian usein oman talon rakentaminen aloitetaan ilman tietoa rakentamisen kustannuksista. Lähtökohtana rakentamiselle on liian usein budjetti eli käytettävissä oleva rahamäärä, jonka pitäisi riittää rakentamiseen. Liian usein kuulee myös kysyttävän: ”Kuinka paljon lisää rahaa tarvitaan rakentamiseen talopaketin hinnan lisäksi?”

Rakennuskustannuksista valtaosa lyödään lukkoon jo talon suunnitteluvaiheessa. Talon koko ja siihen valitut ratkaisut maksavat enemmän kuin kuvitellaan. Rakentamisen aikana kustannuksia on enää hyvin vaikea karsia. Kannattaakin etukäteen selvittää omat lainansaanti mahdollisuudet ja varautua samalla myös lisälainan ottamiseen.

Alustavissa lainaneuvottelussa pankkivirkailijat arvioivat rakentajaperheen mahdollisuudet saada rakennushankkeensa päätökseen lainanhakijan ilmoittamalla hinta-arviolla. Heillä on taitoa ja kokemusta arvioida rakentamiseen tarvittava todellinen rahamäärä. Lainanhakija tarvitsee lainahakemuksensa tueksi suunnitellun kohteen lasketun kustannusarvioin. Ilman kustannusarviota rahoituspäätöksen alustava tuomio on kielteinen.

Karsi rakennuskustannuksia jo suunnitteluvaiheessa

Omakotitalon suunnitteluvaiheessa jo luonnospiirustuksien perusteella kannattaa laskea tai laskettaa kustannusarvio talon rakennuskustannuksista, jotta saadaan selville, millaista investointia rakentamiseen vaaditaan. Tässä vaiheessa kustannusten karsiminen on vielä helppoa ja halpaa suunnitelmia muuttamalla.

Jos näyttää, että oman talon rakentaminen muodostuu kustannuksiltaan haluttua suuremmiksi, on suunnitelmia muutettava ja sopeutettava siten, että rakennuskustannukset pysyvät halutun suuruisina.

Löydät PRKK:n tekemän omakotitalon kustannuslaskurin extranet -sivuiltamme .

PRKK:n jäsenet voivat käyttää laskuria jo luonnossuunnitteluvaiheessa, jolloin kannattaa tehdä alustava laskenta rakentamisen kokonaiskustannuksista.

Rakennusaikana on rakennusosa kohtaisesti seurattava rakennuskustannuksia ja vertailtava niitä kustannusarvioon. Mikäli kustannukset ylittyvät merkittävästi, ylityksen syy on selvitettävä. Jatkuva kustannusseuranta antaa mahdollisuuden reagoida ylityksiin. Reagointi voi tarkoittaa säästömahdollisuuksien etsimistä tulevista rakennusvaiheista tai valmistautumista lisärahoituksen hankkimiseen.

Koulutusta ja tietoa on saatavilla

Järjestämme säännöllisesti omakotitalon rakentamista harkitseville ilmaisia koulutuksia.

PRKK:N KOULUTUKSET. TUTUSTU.

Liity PRKK:n jäseneksi . Saat rahan arvoisia etuja ja rakentaminen sujuu ilman suurempia ongelmia. Jäsenyyteen liittyy oppaiden ja lisäksi mm. puhelinneuvonta ja lakimiespalvelu sekä extranet-sivuilla olevan kustannuslaskurin käyttäminen.

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti