logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Omakotitalon rakennuskustannukset tutuksi

10.08.2022, Aihe: Rakentaminen

Omakotitalon rakennuskustannukset

omakotitalon-rakennuskustannukset

Omakotitalon rakennuskustannukset herättävät monenlaisia kysymyksiä rakentamista harkitsevilla. Kova into olisi päästä rakentamaan, mutta rakennuskustannukset tuntuvat olevan arvoitus. Samalla pohditaan mahdollisuuksia, kuinka kustannuksissa voisi säästää ja paljonko säästöä voisi kertyä oman työn osuudella, kun itse yrittäisi tehdä työmaalla mahdollisimman paljon rakennushommia.
Rakennuskustannuksista kysellään tuttavilta ja surffataan netissä etsien viisasten kiveä, joka antaisi vastauksen rakennettavan omakotitalon kustannuksista. Saatetaanpa jopa tutustua muuttovalmiiden talotoimitusten hintoihin ja yritetään ynnäillä mahdollisia kustannuksia, jotka eivät sisälly talotoimitukseen. Asiaa sekoittavat vielä eri talotoimittajien erilaiset talopakettien markkinointinimet.
Omakotitalon rakennusprojekti ja talon rakennuskustannukset ovat aina yksilöllisiä. – Tunne rakennuskustannuksiin vaikuttavat muuttujat ja valitse omaan onnistumiseen tarvittavat ratkaisut.

Omakotitalon rakennuskustannukset haltuun

Epävarmuutta omakotitalon rakennuskustannuksista voit hälventää, kun huomioit tunnetut muuttujat ja kokeneiden rakentajien ja ammattilaisten tietotaidon. Käyttämällä aikaa selvitystyöhön, suunnitteluun ja perusteltujen valintojen tekemiseen, olet jo pitkällä onnistuneessa rakennushankkeessa.

Omakotitalon rakentajille on tarjolla monenlaista tietoa, mutta rakennuskustannuksista sitä löytyy varsin niukasti. Kerromme tässä artikkelissamme sinulle keskeiset omakotitalon rakentamisen kustannuksiin vaikuttavat yksityiskohdat, tarjoamme lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Lue artikkelimme ja selkiytät kokonaiskuvaa aiheesta omakotitalon rakennuskustannukset. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan!

Rakennuspaikka ja talon perusratkaisun merkitys

Omakotitalon tuleviin rakennuskustannuksiin vaikuttavat suuressa määrin rakennuspaikka eli tontti ja tontille suunniteltava talo.

Kun hankit tonttia, varmista että tontilla on helpot perustamis- ja rakennusolosuhteet.  Varmista myös, että tontilla on tarpeisiisi sopiva määrä rakennusoikeutta. Tutustu tontin kaava- ja rakennusmääräyksiin, jotta et tahtomattasi joudu rakentamaan sellaista taloa (esimerkiksi kaksikerroksinen), jollainen ei ole toiveissasi.

Tontin maaperän laatu ja maaston muoto vaikuttavat rakennuksen perustusten kustannuksiin ja rakennuspaikan kuivatusmahdollisuuksiin. Esimerkiksi louhinta, paalutus ja maantäyttötyöt nostavat helposti perustamiskustannuksia kymmenillä tuhansilla euroilla.

Talon perusratkaisu vaikuttaa suoraan rakennuskustannuksiin. Omakotitalon ulkoisessa muodossa on eduksi pyrkiä selkeään, kompaktiin perusratkaisuun. Mitä vähemmän talossa on ulkoseinää ja ulkoseinän mutkia tai ulokkeita, sitä pienempi on rakennuksen ulkovaippa ja vähäisempi lämmitysenergian kulutus asumisen aikana. Selkeäpiirteinen ja kompakti yksikerroksinen omakotitalo on myös edullisempi rakentaa kuin monimuotoinen ja monikerroksinen rakennus.

Tehokkaasti suunniteltu omakotitalon pohjaratkaisu ja huonetilat säästävät rakennuskustannuksia. Taitava suunnittelija karsii hukkaneliöitä ja tarpeettomia rakennuskustannuksia asunnon toiminnan kärsimättä.

Omakotitalon rakennuskustannukset lukitaan suurelta osin suunnitteluvaiheessa. Rakennusaikana kustannuksia on erittäin vaikea saada pienennettyä, vaikka kuinka yrittäisi pihistellä materiaalihankinnoissa. Siksi jo omakotitalon suunnittelun alkuvaiheessa on syytä selvittää alustavan suunnitelman pohjalta tulevat kustannukset, jotta rakennushankkeessa pysytään suunnitellussa budjetissa.

PRKK:n jäsenet voivat käyttää alustavaan kustannuslaskentaan extranet-sivuilta löytyvää omakotitalon kustannuslaskuria . Tarkempi kustannuslaskenta vaatii määrälaskennan ja siihen pohjautuvan hinnoittelun.

Rakentamisen valmiusaste vaikuttaa kustannusvarmuuteen

Omakotitalon rakennuskustannukset pystytään varmistamaan sitä tarkemmin, mitä valmiimmaksi talo voidaan rakennuttaa yhdellä kiinteällä sopimuksella ja valmiilla suunnitelmilla. Hyvänä esimerkkinä toimivat muuttovalmiit talot. Tässä toimintamallissa ei jää juurikaan tilaa työmaalla yllättäen muuttuville tilanteille tai epävarmoille rakenneratkaisuille.

Lähtökohtana rakentamiseen ovat hyväksytyt suunnitelmat, joiden mukaan toteutus tehdään sovitussa aikataulussa sovittuun hintaan. Kokemusperäisesti merkittävimmät riskit tässä toimintamallissa ovat rakennusaikataulun pitävyys ja rakennustyön laatu. Siksi rakennuttajalta tai hänen edustajaltaan edellytetään rakentamisen aikana jatkuvaa omaa valvontaa.

Mitä useampaan urakkaan rakennushanke pilkotaan, sitä enemmän rakentamiseen liittyy epävarmuustekijöitä ja urakoiden saumakohtia, joista hyvin helposti aiheutuu ongelmia ja lisätöitä ja näin ollen myös lisäkustannuksia rakennuttajalle.

Esimerkkinä epävarmuustekijöistä mainitsemme projektin, jossa talotehtaan kanssa oli sovittu talopaketin pystytysurakasta. Peruutusten tekeminen oli sovittu talotehtaan suositteleman perustusurakoitsijan kanssa, mikä aiheutti ongelmia, kun rakennuslupaviranomaisen lupakäsittely kestikin kuukausia pidempään kuin osattiin arvioida. Talopakettitoimitusta piti siirtää, mutta oma ongelmansa oli lisäksi perustusurakoitsijan työaikataulun siirtäminen. Uutta sopivaa perustusten tekoaikaan ei meinannut löytyä mitenkään, joten perustusten tekemisen ja talopaketin pystytysajankohdan sovittamisesta tuli yllättävän hankala yhtälö.

Tee urakoitsijoiden kanssa kirjallinen sopimus

Urakkasopimus perustuu rakennuttajan teettämään tai hyväksymään suunnitelmaan, jonka pohjalta urakoitsija tarjoaa työsuorituksen. Mikäli tilaajalla ei ole kunnollista suunnitelmaa, urakoitsija joutuu antamaan hinta-arvion tai ylimalkaisen hinnan, koska ei ole varmuutta, mitä ja miten pitää tehdä tai mitä tilaaja olettaa urakoitsijan tekevän. Omakotitalon rakennuskustannukset voivat nousta tällöin hallitsemattomiksi.

Jos urakoitsija kieltäytyy tekemästä kirjallista sopimusta vedoten vaikkapa työkiireisiin, mutta on siitä huolimatta tulossa tekemään urakkaa, hälytyskellojen pitää soida. Hyvin todennäköisesti tilaajalta yritetään laskuttaa viikkoja myöhemmin enemmän työtunteja kuin on tehty ja voidaan laskuttaa esimerkiksi olemattomista sora- ja kaatopaikkakuormista sekä työtä varten vuokratuista lainakoneista. Pyynnöistä huolimatta tilaaja ei saa näistä luotettavaa erittelyä.

Lopputuloksena on lihava riita ja töiden keskeytyminen. Luultavimmin myös urakoitsija joudutaan vaihtamaan kesken sovitun keikan. – Rakennusaikataulu pettää ja rakennuskustannukset nousevat.

Urakoitsijan työvirhe ja kuluttajansuoja

Omakotityömaalla ei ole mitenkään tavatonta, että urakoitsija tekee työsuorituksen puutteellisesti tai virheellisesti. Tällaista työtä ei pidä hyväksyä tai korjata omalla kustannuksella. Kuluttajasuojalain mukaan toimeksisaajan, eli yrityksen, suorituksessa on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Toimeksisaajan suorituksessa on virhe myös, jos se ei vastaa luovutusajankohtana voimassa olleissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja taikka hyvään rakentamistapaan sisältyviä vaatimuksia tai jos urakkaa taikka muuta toimeksisaajan velvollisuuksiin kuuluvaa tehtävää ei ole suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti tai mikäli suoritus ei muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen sopimuksen yhteydessä perusteltua aihetta olettaa.

Suullisella sopimuksella ilman työ-/korjaustapaselostetta tai muuta suunnitelmaa tehty urakka käytännössä siirtää urakoitsijalle korostuneen suunnittelu- ja huolenpitovastuun.

Sen selvittäminen, onko suorituksessa hyvän rakennustavan vastaisia asennuksia/laiminlyöntejä selviää tarkimmin rakennustuotteiden asennusohjeista sekä rakennusalan yksityiskohtaisista RT-ohjekorteista.

Mikäli kyseessä on urakoitsijan virhe, on tilaajalla oikeus vaatia, että toimeksisaaja oikaisee virheen tai toimittaa virheettömät elementit virheellisten tilalle ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä kustannuksia. Edellytyksenä on, että virhe voidaan oikaista ilman, että toimeksisaajalle aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Lue lisää kuluttajansuojalain 8 luvusta .

Tutustu talopakettikaupan ja elementtien pystytyksen sopimusehtoihin

Talopakettien ja -elementtien kuluttajakauppaa sekä asennusta koskevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan talopakettikaupassa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä. Sopimusehtojen mukaan toimituksen tai asennuksen viivästyessä ostajalla on oikeus vakiokorvaukseen viivästyksen osalta, ellei viivästys johdu ylivoimaisesta esteestä.

Vakiokorvausten määrä on ensimmäiseltä alkaneelta viivästysviikolta 0,5 % viivästynyttä suoritusta vastaavasta osasta hintaa ja tämän jälkeen kultakin alkaneelta viivästysviikolta 1 % vastaavasta osasta hintaa. Vakiokorvausten enimmäismäärä on 10 prosenttia. Vakiokorvauksen estämättä ostaja voi kuitenkin vaatia näyttämäänsä todellista vahinkoa vastaavan korvauksen kuluttajansuojalain 9 luvun 11 §:n mukaisesti .

Muuttovalmiiksi rakennettavien omakotitalojen myöhästyminen sovitusta valmistumisajankohdasta ei ole mitenkään tavatonta. Joissain tapauksissa rakenteilla oleva talo yritetään luovuttaa keskeneräisenä ja samalla yritetään laskuttaa myös viimeinen maksuerä. Tähän ei pidä suostua. Yleensä valmistumisen viivästyminen aiheuttaa lisäkuluja, joista sopimusehtojen mukaisesti tilaajan pitää saada vahinkoa vastaava korvaus.

Rakennusmateriaalien hinnat ja saatavuus sekä hinnankorotukset

Kahden viimevuoden aikana rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet. Lisäksi joidenkin rakennusmateriaalien toimitusajat ovat pidentyneet. Voipa olla tilanteita, että rakennusmateriaaleista annetut tarjoukset ovat voimassa vain muutaman päivän epävarmasta saatavuudesta ja hintatilanteesta johtuen.

Mikäli omakotitalon rakennuskustannukset on laskettu kaksi vuotta sitten, se kustannusarvio ei enää pidä paikkansa. Hintaan saa tänä päivänä lisätä muutaman kymmenentuhatta euroa lisää.

Keväällä 2022 uutisoitiin talopakettitehtaiden ilmoittamista huomattavista hinnankorotuksista jo sovittuihin talotoimituksiin. Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on asiasta selkeä kanta – talopakettien hinnankorotukset eivät ole kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä sekä ohje, kuinka menetellä, mikäli talotehtaalta on tullut yksipuoleinen hinnankorotusilmoitus. PRKK:n jäseniä tässä asiassa auttaa PRKK:n lakimies.

Opi toisten kokemuksista – vältä turhat hankaluudet

Osa rakentajista pitää blogia rakennushankkeestaan. Näistä kirjoituksista voi ammentaa vinkkejä ja ideoita mitä tekisimme toisin tai missä asioissa voisi säästää. Katso esimerkiksi linkki Marja Wickmanin blogiin rakentamisen asioita, joita tekisimme nyt toisin .

PRKK:n jäsenpalvelut

  • puhelinneuvonta ja lakimiespalvelu
  • oppaat, ohjeet ja sopimuslomakkeet
  • kustannuslaskuri
  • koulutukset

Tutustu jäsenetuihin

Tutustu tuleviin ilmaisiin koulutuksiin

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti