logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Kivitalon rakentaminen monen haave

12.01.2022, Aihe: Rakentaminen

Kivitalon rakentaminen on monen haave

kivitalon-rakentaminen

Kivitalon rakentaminen on monen tulevan omakotitalon rakentajan haaveena. Omaa kivitaloa voisi ylpeänä esitellä sukulaisille ja tuttaville. Kivitalon rakentamiseen liittyy monia lisäkysymyksiä, joita puutalon rakentajan ei välttämättä tarvitse pohtia.

 • Mielessä voi pyöriä kysymyksiä, kuten esimerkiksi:
 • Kuinka paljon kivitalon rakentaminen maksaa?
 • Miten sen rungon pystyttäminen onnistuu?
 • Mitä vaihtoehtoja kivitalorakentamisessa on?
 • Kuka rakentaa?
 • Mitä, jos rakentamisen aikataulu pettää?
 • Olisiko olemassa jokin helpoksi todettu toimintamalli?

Lue artikkelimme kivitalon rakentamisesta ja opit tuntemaan rakentamisen muuttujat sekä valitsemaan omaan onnistumiseesi tarvittavat ratkaisut.

Näin kivitalon rakentaminen onnistuu

Voit hälventää rakentamisen epävarmuutta ja turvata onnistumisesi, kun huomioit tunnetut muuttujat sekä kokeneiden ammattilaisten tietotaidon. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja kustannukset pysyvät hallinnassa – pitää paikkansa.

Käyttämällä aikaasi selvitystyöhön ja perusteltujen valintojen tekemiseen olet jo rakennushankkeen hyvässä alussa.

Kerromme tässä artikkelissa kivitalonrakentamisen materiaalivaihtoehdoista, rakennuskustannuksista, esisuunnittelun merkityksestä rakennuskustannusten hallinnan kannalta, rungon pystyttämisestä ja rappaamisesta, sopimusten merkityksestä ja rakennuttajan oleellisista tehtävistä.

Lisäksi tarjoamme lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota jopa henkilökohtaisia neuvoja sekä tukea.

Lue lisää ja selkiytä kokonaiskuvaa aiheesta kivitalon rakentaminen. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan.

Kivitalon runkomateriaalivaihtoehdot

Kivirunkoinen omakotitalo on arvostettu, pitkäikäinen, turvallinen ja energiatehokas talo. Sen myyntihinta on pääsääntöisesti aina korkeampi kuin vieressä sijaitsevan vastaavanlaisen puurunkoisen talon.

Kivitalon runkomateriaalien vaihtoehtoja https://kivitaloinfo.fi/kivitalo-kotina/ ovat:

 • lämpöeristetty betonivaluharkko
 • Betonielementti
 • lämpöeristetty kevytsoraharkko
 • tiili ja kennotiiliharkko
 • kevytbetoniharkko
 • valettava eristemuottiharkko (eps-eristeharkko).

Yksilöllinen ja suurempi kivitalo

Usein kivitalosta halutaan yksilöllinen. Siksi suunnittelijaksi kannattaa valita arkkitehti, joka sovittaa rakentajaperheen toiveet valitulle rakennuspaikalle.

Kivirunkoisesta omakotitalosta halutaan yleensä keskimääräistä omakotitaloa suurempi ja monimuotoisempi rakennus, johon myös rakennesuunnittelijalta tarvitaan merkittävä työpanos. Nämä seikat vaikuttavat myös rakennuskustannuksiin.

Kivitalon rakennuskustannukset

Kivitalon rakentaminen mielletään kalliiksi; Rakennuskustannuksiin vaikuttavat oleellisesti:

 • talon koko
 • kerrosmäärä
 • rakennuksen monimuotoisuus
 • rakennuspaikka
 • perustusolosuhteet.

Perustusten paaluttaminen ja kallion louhinta sekä louheen kuljetus nostavat perustamiskustannuksia kymmeniä tuhansia euroja olipa kyseessä sitten kivi- tai puutalo.

Verrattaessa keskenään puurunkoista ja kivirunkoista omakotitaloa, jotka ovat sijainniltaan, kooltaan, ulkonäöltään, perustusratkaisuiltaan, sisustamisvalinnoiltaan ja taloteknisiltä ratkaisuilta samanlaisia, päädytään kivitalon osalta pääsääntöisesti vähintäänkin muutamia kymmeniä tuhansia euroja kalliimpaan kustannusarvioon.

Arkkitehdin ja suunnittelijoiden osuus omakotitalon rakennuskustannuksista on tyypillisesti 3–5 % Ammattitaitoinen suunnittelija säästää hyvin mietityillä ja toimivilla ratkaisuilla usein palkkionsa verran rakennuskustannuksia, joten suunnittelusta ja suunnittelijoiden palkkioista säästäminen ei ole järkevä ratkaisu. Heikosti toimivia tilaratkaisuja on yleensä mahdoton muuttaa talon ollessa jo valmis.

Laske rakennuskustannukset suunnitteluvaiheessa

Kivitalon ensimmäinen kustannusarvio kannattaa laskea jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Tällä varmistetaan se, että rakennuskustannukset pysyvät halutussa suuruusluokassa. Suunnittelu on halpaa, rakennustyö kallista.

Mikäli luonnossuunnitelman pohjalta tehdyssä kustannuslaskennassa havaitaan, että rakennuskustannukset nousevat suuremmiksi kuin rakentamiseen halutaan tai voidaan käyttää rahaa, ainoa järkevä toimintatapa on muuttaa suunnitelmia ja ratkaisuja rakennuskustannuksiltaan edullisemmiksi.

Pienennä rakennuskustannuksia

Kivitalon rakentamisen kustannuksia pienentävät mm. talon ulkomuodon yksinkertaistaminen, rakennusneliöiden vähentäminen ja rakentaminen yhteen tasoon. Myös rakennuspaikan valinnalla on merkittävä vaikutus perustamiskustannuksiin, jos rakennuspaikaksi valitaan esimerkiksi tontti, jossa on vaikeat perustamisolosuhteet (paaluttaminen, louhinta, suuret massanvaihdot).

Kustannukset on laskettava erikseen jokaisesta luonnossuunnitelmasta, kunnes alustava kustannusarvio pysyy halutussa suuruusluokassa suunnitelmien täyttäessä kuitenkin omat toiveet asuintiloiltaan.

Jos vasta rakentamisvaiheessa havaitaan, että rakennuskustannukset paisuvat odotettua suuremmiksi, säästäminen ja kustannusten pienentäminen on lähes mahdotonta; Tässä vaiheessa esimerkiksi aiemmin valittua keittiökaapistoa tai lattialaminaattia edullisemman vaihtoehdon valinta ei tuota enää oleellisia säästöjä puolen miljoonan euron rakennushankkeen kokonaiskustannuksiin.

PRKK:n jäsenten käytettävissä on extranet-sivuillamme kustannuslaskuri , jota kannattaa käyttää rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa rakennuskustannusten laskentaan. Laskurilla voi helposti laskea vaihtoehtoisten omakotitalosuunnitelmien rakennuskustannuksia ja optimoida tulevia kustannuksia omaan budjettiin sopiviksi.

Kivitalon rungon pystyttäminen

Kivitalon rungon pystyttäminen harkoilla ja kennoharkkotiilillä tehdään muuraamalla harkko- tai tiilikerros kerrokselta ja eps-valumuotit ladotaan kerros kerrokselta päällekkäin perustusten päälle. Raudoitus asennetaan rakenteeseen rakennesuunnittelijan tekemien suunnitelman mukaisesti. Raudoittamisen jälkeen betonivaluharkkojen valuosa ja eps-valumuotit valetaan täyteen betonia.

Betonielementit asennetaan perustusten päälle ja tuetaan pystyttämisen ajaksi. Betonielementeillä talon ulkoseinät nousevat nopeasti pystyyn.

Omakotitalon kivirungon pystyttäminen vaatii ammattitaitoa. Betonielementtien asentaminen puolestaan vaatii työryhmän ja nosturin.

Seinien rappaaminen

Harkkorakenteiset seinät rapataan. Seinien sisäpuoli oikaistaan ja tasoitetaan. Ulkopuoli tasoitetaan ja rapataan. Rappauksissa käytetään lasikuituverkkoa vähintäänkin aukkojen reuna-alueilla. Lasikuituverkko vähentää rappauksen halkeiluriskiä.

Ulkopuolen rappaus suositellaan tehtäväksi vasta 1–2:n lämmityskauden jälkeen, jotta seinärakenteessa oleva rakennusaikainen kosteus ehtii poistua. Rappaustyössä kuten muidenkin rakennustarvikkeiden asentamisessa on syytä tutustua huolellisesti valmistajan asennusohjeita ja noudattaa niitä.

Rappaustöissä on syytä käyttää rakentamisen ammattilaisia. Varmista kuitenkin näiden ammattilaisten referenssit useammasta tehdystä kohteesta ennen heidän palkkaamista, sillä tarjolla on myös työvoimaa, jolla ei ole tätä vaadittavaa ammattitaitoa.

Mikäli rappausurakkaan sisältyy laastit, käytettävien laastien osalta kannattaa varmistaa myös niiden soveltuvuus Suomen olosuhteisiin. Joillakin urakoitsijoilla on houkutus, ja jopa tapa, tuoda Baltiasta ja Keski-Euroopasta Suomessakin brändeiltään tuttuja rappaustuotteita, jotka eivät sovellu Suomen olosuhteisiin eikä suomalainen maahantuoja tai valmistaja vastaa niistä.

Rakennuttajan tehtävät

Kivitalon rakentaminen vaatii rakentamiseen ryhtyvältä perheeltä eli rakennuttajalta aivan samoja asioita kuin minkä tahansa omakotitalon rakentajalta.

Rakennustyön aikainen valvonta on oleellista, vaikka urakoitsija kuinka vakuuttaisi, ettei työn tilaajan tarvitse valvoa työtä. Rakennushankkeen valvontaa kannattaa palkata oma henkilö tai siitä voi sopia oman vastaavan työnjohtajan (vastaavan mestarin) kanssa. Valvojalta kannattaa vaatia myös eri työvaiheiden kuvaamista ja dokumentointia, jotta myös jälkeenpäin eri työvaiheet ovat nähtävissä.

Valvonnan laiminlyönnistä karmein tiedossa oleva tapaus on urakoitsijan harkosta muuratun väliseinän kaatuminen rakennuttajaperheen toisen jäsenen päälle. Sen seurauksena tälle henkilölle tuli elinikäinen vamma, vuosia kestänyt oikeudenkäyntiprosessi ja rakentamisen viivästyminen.

Sopimusten merkitys

Kaikki rakentamiseen ja urakointiin liittyvät sopimukset suositellaan tehtävän kirjallisina. Osapuolten (tilaaja ja suorittaja) vastuut ja velvollisuudet määräytyvät pääosin sopimusvastuun perusteella, joihin sopijaosapuolet ovat sopimuksen mukaan sitoutuneet. Riitatapauksissa suullisissa sopimuksissa tulee sopimussisällön näyttö ongelmalliseksi.

Urakoitsijan suoritusvelvollisuus käsittää urakkasopimuksen mukaisen työn tekemisen ja sen luovuttamisen sovittuna aikana. Urakkasuorituksessa on virhe, mikäli se ei vastaa mitä urakkasopimuksessa ja sopimusasiakirjoissa on sovittu.

Huomio maksuehtoinen, -eriin ja viivästyssakkoihin

Urakkasopimusta tehtäessä kannattaa kiinnittää huomiota maksuehtoihin ja maksueriin. Maksuerä ei saa olla etupainotteinen, vaan suoritus on laskutuskelpoinen, kun työsuoritus on tehty ja hyväksytysti vastaanotettu.

Toinen huomioitava seikka on urakkasuorituksen viivästymisen viivästyssakko. Käytetäänkö viivästyssakon määrittämiseen kuluttajansuojalain vakiokorvausta vai sovitaanko siitä jotain muuta.

Sopimuksien tekemisessä huomioitavista seikoista löytyy runsaasti lisätietoa Pienrakentajan Sopimusoppaasta .

Tukea rakennushankkeeseesi

Pientalon rakennuttaminen opas antaa selkeän kuvan rakennuttajan tehtävistä. Lisäksi tulee muistaa, että rakentamisen laatu ja lopputulos ei synny vahingossa, vaan se vaatii suunnitelmallisuutta ja tavoitteita. Tähän löytyy hyvä ohjeet Pientalon laatu oppaasta.

Järjestämme säännöllisesti ilmaisia koulutuksia tuleville omakotirakentajille. Talopaketin valinta – Rakentajakoulun sisältöön kuuluu kustannusvertailu pohjaratkaisultaan saman selkeäpiirteisen omakotitalon rakennuskustannuksista eri runkorakennusmateriaaleilla.

Kivirunkoisen omakotitalon rakentamista harkitseville tuleville rakentajille Pientalo kivestä – Rakentajakoulu antaa perustietoa kivirunkoisten omakotitalojen materiaalivaihtoehdoista ja niiden eroista. Katso tulevat koulutuksemme .

PRKK:n jäsenetuihin sisältyy mm. puhelinneuvonta, lakimiespalvelu, kustannuslaskuri, erilaiset oppaat ja ohjeet sekä sopimuslomakkeet. Jäsenmaksulla voit saada jopa kymmenien tuhansien eurojen säästöt rakennushankkeeseesi. Turvaa oma rakennushankkeesi. Tervetuloa PRKK:n jäseneksi .

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti